רוקן

רוקן
רוֹקֵן(denom. of רַיקָן; cmp. דַּאֲבָן denom. of דַּאֲבוֹנָא) to empty, drain. Lev. R. s. 24 (ref. to להצילך, Deut. 23:15) לרוֹקֵן כל נכסיוכ׳ to drain all the stores of the nations and give them to thee.V. רִיקֵן. Nithpa. נִתְרוֹקֵן, נִיתְ׳ to be emptied, be transmitted. Gen. R. s. 84 (ref. to Gen. 37:24) נ׳ בורו של יעקב Jacobs well was emptied (his children were bare of virtues). Ned.X, 2 מת האב לא נִתְרוֹקְנָהוכ׳ with the fathers death his authority (to interfere with the daughters vows) does not go over to her husband; ib. 68b; Tosef. ib. VI, 2, sq. Sifré Num. 153 שאין הרשות מִתְרוֹקֶנֶתוכ׳ to whom the fathers authority cannot be transferred; Yalk. ib. 785.

Dictionary of the Targumim, the Talmud Babli and Yerushalmi, and the Midrashic Literature. . 1903.

Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

 • רוקן — 1 v. להוציא תוכן, להשאיר ריק, לשפוך, להריק, לפנות, לסלק, לזרוק, להשליך, לנק 2 v. להיעשות ריק, לאבד תוכן, לאבד תכולה, להיעשות מנוקז, להיעשות מרוקן, להתפנות; לעשות צרכיו, לחרב …   אוצר עברית

 • רוקן את הקופה — הוציא את כל הכספים מהקופה, שדד את הפדיון {{}} …   אוצר עברית

 • עשה קקי — רוקן את מעיו, חרבן {{}} …   אוצר עברית

 • דלדל — 1 v. הוחלש, הותש, רושש, נסחט, מוצה, אוכל, נשחק, התכלה, רוקן; נשאר רופף, נשאר תלוי, נתלה ברפיו 2 v. להחליש, להתיש, לכלות, לשחוק, לרושש, לרוקן, לסחוט, למצות; לרופף, לעשות לרפוי, להשאיר תלו 3 v. להיחלש, להתרושש, להיעשות דל, להתרוקן, להיסחט, להתכלות; …   אוצר עברית

 • נק — 1 v. הוזן בחלב אם, חלצו לו שד, ניתן לו לינוק; הואכל, הושבע; טופח, פונק, טופל; הוענק לו, קיב 2 v. הפך נקי, טוהר, הוסר ממנו הלכלוך, נערך בו ניקיון, טואטא, צוחצח, נרחץ, קינחו אותו, נמחה, נוגב, נשטף, הודח, הוסר ממנו האבק, זוכך, הוברש, שופשף; רוקן,… …   אוצר עברית

 • נקז — 1 v. הועבר במערכת ניקוז, הועבר במערכת ביוב, יובש, רוקן, הוצאו ממנו עודפי נוזלים, נשאב, הוצא ע י ניקוז, הוזרם בתעלות, הועבר בצנרת; כוון, נותב, תועל, הופנה, הוס 2 v. להתקין מערכת ניקוז, להתקין מערכת ביוב, לייבש, לרוקן, להוציא עודפי נוזלים, לבצע… …   אוצר עברית

 • פן — 1 prep. כדי שלא, למען לא, על מנת שלא, שמא, שלא, לבלת 2 v. הוצאו ממנו דברים, רוקן, נוקה, נעשה פנוי, שוחרר, נעשה לא תפוס, הפך זמין, נעשה ריק, נסללה בו דרך; סולק, הועזב, הוצא, הורחק, נזרק, גורש, הושלך, נאלץ לעבור למקום אח 3 v. הפנו אותו, הוכוון,… …   אוצר עברית

 • פרק — 1 v. הוסר, הורד, פורק; הוסר ממנו המשא, הורד ממנו המטען, הורדו ממנו החבילות, רוקן, פונה; הוצאה ממנו התחמושת (נשק) , הוריד מעליו את נשקו; שוחרר ממנו המטען החשמל 2 v. לגרום פירוק, להפריד לחלקים, לפורר, לחלק למרכיביו, לחלק לגורמים, לפצל, לפלח, להרוס …   אוצר עברית

 • רק — 1 conj. בלבד, אך ורק, מילה המורה על יחוד מתוך הכלל, מילת הגבלה; חוץ מ , מילת הסתייגו 2 v. לרוקן, להשאיר ריק מתוכן, להוציא את תוכנו, לשפוך, לפנות, לדלות עד תום; לסחוט, למצו 3 v. רוקן, הושאר ריק מתוכן, הוצא תוכנו, פונה תוכנו; נסחט עד תו …   אוצר עברית

 • רשש — v. נעשה עני, נעשה רש, הורד מנכסיו, הובא עד פת לחם, הפך לחסר כל, הפך לנצרך, נושל, דולדלו משאביו, רוקן מכל כספו, הפך לאביו …   אוצר עברית

 • תש — 1 v. לגרום להתשה, להחליש, לסחוט, לדלדל, לרפות, לשחוק, למצות, לרוקן, לגמור, לכלות; להוגיע, לעייף, לייגע, להלאות, לכלות את כוחו, להטריח, להטריד, להדריך את מנוחת , לגמור את , למוטט; לחסל, להשמיד, לשר 2 v. נגרמה לו התשה, הוחלש, דולדל, נרפה, נשחק,… …   אוצר עברית

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”